Algemene Voorwaarden | CVENZO Digitaal Maatwerk

Dit zijn de gebruiksvoorwaarden die gelden voor de website van CVENZO.

cvenzo.com
KVK nummer 63903660, gevestigd te Sexbierum

Laatst gewijzigd op: 5 augustus 2019

1. Algemeen

Wij raden u aan om deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen zodat u op de hoogte bent van de rechten en plichten bij gebruik van de website van CVENZO. Door gebruik te maken van de CVENZO website op welke manier dan ook, aanvaard u gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden. Dat betekent ook dat u ervoor instaat dat iemand anders die gebruik maakt van de CVENZO website op jouw computer, zich ook zal houden aan deze gebruiksvoorwaarden.

De gebruiksvoorwaarden zijn voor iedereen en op alle producten en diensten van CVENZO van toepassing. Wij behouden ons het recht voor om deze voorwaarden, zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving, op elk gewenst moment te kunnen wijzigen. Het is dan ook verstandig om deze gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de gebruikersvoorwaarden van derden niet door CVENZO erkend.

Voor toepassing van deze overeenkomst zal een geleverde product of producten alle digitale diensten omvatten als gevolg van een aankoop op de website.

2. Gebruik van de website

Inhoud die u geleverd krijgt zijn inclusief en zonder beperking, alle bestanden met software gegenereerde afbeeldingen en bijbehorende softwaregegevens (gezamenlijk de ‘content’), onder licentie aan u gegeven. CVENZO behoud zich het recht voor om prijzen te veranderen en te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving. Toch zal CVENZO te allen tijde proberen om u op de hoogte te stellen van eventuele op handen zijnde tariefwijzigingen.

2.1 CVENZO kan niet garanderen dat de internetsite te allen tijde ononderbroken, vrij van storingen of foutloos beschikbaar kan worden gesteld;

2.2 CVENZO geeft in geen geval een baangarantie nadat u een aankoop heeft gedaan.

3. Afbeeldingen en eigendomsrecht

3.1 U erkend en stemt ermee in dat de CVENZO website bestanden en afbeeldingen bevat, die eigendom zijn van CVENZO, licentiegevers en/of gebruikers van CVENZO. De bestanden en afbeeldingen worden beschermd door toepasselijke intellectuele eigendomsrechten en mogen niet worden gebruik voor commerciële doeleinden.

3,2 Elke verkoop op de CVENZO website wordt op naam geregistreerd. De cv formats en motivatiebrief formats mogen uitsluitend door de koper zelf worden gebruikt en mogen niet worden gebruikt, gedeeld of uitgeleend aan andere personen dan de koper zelf.

3.3 Gegevens betreffende afmetingen, kleuren, afbeeldingen etc. op de website van CVENZO, gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van een aankoop.

3.4 CVENZO verklaart dat deze het recht heeft tot het aangaan van deze overeenkomst en het recht heeft om de licentie onder deze voorwaarden te verlenen.

3.5 CVENZO garandeert dat de afbeelding(en) vrij zullen zijn van defecten in materiaal en vakmanschap bij normaal gebruik gedurende een periode van 30 dagen vanaf de datum waarop u een product download of ontvangt.

3.6 Behalve zoals hierboven omschreven, worden alle documenten geleverd zonder enige garantie.

4. Herroeping digitale inhoud

Bij bestelling en levering van een fysiek product, heeft u in de regel recht om tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. Bij bestelling van een digitaal product, waar werkzaamheden aan verricht worden voordat het wordt geleverd, geldt een uitzondering op het herroepingsrecht. Een digitaal document kan namelijk niet worden geretourneerd, zonder dat u er afstand van doet. Het digitale document kan altijd in uw bezit blijven. Wel kan uw bestelling worden geannuleerd voor dat wij het verzonden hebben, dit geldt alleen voor CV’s en motivatiebrieven die wij op maat voor u maken. CV templates en motivatiebrief templates worden namelijk geautomatiseerd verstuurd door ons systeem.

5. Overmacht

5.1 CVENZO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor overmacht, voor zover deze verbintenissen niet kunnen worden nagekomen.

5.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor ons risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen van het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. CVENZO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor overmacht zodra aan deze verbintenissen niet kan worden voldaan.

5.3 CVENZO behoud zich in het geval van overmacht, het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is CVENZO gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

6. Thuisprinten

Indien aangekochte producten van de CVENZO website door u thuis geprint worden, kunnen kleuren en afmetingen afwijken van afbeelding(en) getoond op uw beeldscherm. CVENZO kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de printkwaliteit van thuisprinters.

7. Klachten

Bij klachten dient u zich allereerst te wenden tot CVENZO. CVENZO zal samen met u de klacht bespreken en proberen tot een oplossing te komen. Mocht dit niet lukken, dan kunt u een derde partij inschakelen. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

8. Overdraagbaarheid

Het is niet toegestaan om de rechten aan derden over te dragen, die aan u in deze overeenkomst zijn toegewezen, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
U verklaart dat u deze overeenkomst heeft gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat dat u aan deze voorwaarden bent verbonden.

© 2019 CVENZO. Alle rechten voorbehouden